Klein Tipps för kölsch ze schrieve 3

Tipp 3

Verkleinerunge der 2. Deil

Ich well noch ens op de Verkleinerunge, et Diminutiv, enjonn. Mer hatte jo allt jesaat, dat et em Kölsche drei Aate vun Verkleinerunge jitt: ‚che‘,‘ je‘ un dat janz besondere ‚elche‘. Wat för ein vun dä Forme mer nimmp, ess immer dovun avhängich, welche Metlaut – op Vörnehm säät mer do Konsonant för – am Engk vun enem Woot steit, jenauer jesaat ess et nit wichtich wie dä heiß, nä, wichtich ess, wie dä sich aanhööt. Dat mer immer dann, wa‘mer am Engk e ‚sch‘, ‚ch‘ odder ‚k‘ hööt, en ‚elche‘ aanhängk, wesse mer allt. No müsse mer ävver noch verrode, wa‘mer die ander zwei Forme bruch.

Hück kömmere mer uns öm de Form ‚che‘, die kütt nämlich et mihts vör. Wann dat esu ess, dat ka’mer höre. Dat litt dodraan, dat mer för e Beispill hinger all die Wööt e ‚che‘ setz, die met enem Laut ophöre, dä mer hauch, wie et ‚h‘. (Beispill: Uns Pannestätzje hät su en leckere Zihcher un ess esu leich wie e Flühche. Wann dat ens usjewaaße ess, hät et bestemmp e Fijürche wie e Rihche.)

Och bei enem Laut, däm mer aanhööt, dat’e met de Leppe openander jesproche weed, wie beim ‚p‘, hängk mer e ‚che‘ aan. Beispill: Mi Liebche spillt met singem Siebche em Sand. Met singem Pöppche spillt et nit, dat hät et em Rüppche en de Hött jeschmesse. För all die, die jetz jot opjepass hann, ess ze sage, dat et ‚b‘ un et ‚p‘ zwor ungerschiedlije Konsonante sin, ävver wann se am Engk vun enem Woot stonn, bei Spreche ejale klinge. Deswäje sin et de selve Laute.

Su, no kumme noch die Laute, bei denne mer beim Spreche met der Zung aan de Zäng stüss, wie beim ‚l‘ un beim ‚t‘, und die, bei denne mer met der zo Mul de Luff durch de Nas blös, wie bei ‚m‘ un ‚n‘. Och die krijjen e ‚che‘. Beispill: Et Jrietche schnupp jän Liebespäälcher. Et hält en singem Pütche Röllche, wat et sich am Büdche jekauf hät. Dojäje fodert der Hilarius, en usjesproche klei Männche met enem Stemmche wie e Püütche, et Leevs op singer Terass e Hämmche, ävver bloß wann et Sönnche schingk. Ich weiß, dä Satz ess bestuss, ävver mer ess kei besser Beispill enjefalle. Nimmp mer no all die Laute zesamme, hinger die beim Diminutiv e ‚che‘ kütt, dann sin dat h, l, m, n, p un t.

Su, jetz fählen uns bloß noch die Laute, die e ‚je‘ am Engk verlange. Üvver die schrieven ich dann et nöhkste mol. Villeich falle mer bes dohin jo och e paar vernünneftijere Beispille en!

Marita Dohmen